Het Parool – Poetin moet een oorlog verliezen

Het Parool_130814 Poetin moet een oorlog verliezen (pdf)

Trouw – Oekraïense strijd is nu onze strijd geworden

Trouw_240714_Oekraïense_strijd is nu onze strijd geworden (pdf)

Athenaeum Boekhandel, Spui, Amsterdam

Dinsdag 22 mei, op het Spui in Amsterdam in en bij de Athenaeum boekhandel, waar de complete, prachtig
verzorgde heruitgave van het tijdschrift Provo werd gepresenteerd. Met klappertje en al.

Hier 2 foto’s. De man op de Russische tank is een provo uit Moskou, Anton Polski, die de tank hier gemaakt heeft en daarmee door Amsterdam fietst om reacties uit te lokken.

- ontmoeting tussen ex-Provo Roel van Duijn en een Russische T34 tank -

- Roel van Duijn krijgt eerste exemplaar aangeboden van de herdruk van alle nummers van Provo (inclusief het klappertje; Jan Donkers kijkt goedkeurend toe) -

Het Parool – Nieuwe Sovjet Unie misgunt Oekraïne zelfbeschikkingsrecht

Het lijkt alsof wij blind zijn geworden voor de ontvreemding van het het zelfbeschikkingsrecht van het
Oekraïnse volk. Vreemd, want zojuist hebben wij wij enthousiast Bevrijdingsdag gevierd, de dag waarop wij Nederlanders weer zelf over Nederland mochten beschikken. Waarom helpen wij Oekraïne
niet effectief om ook over zichzelf te mogen beschikken? Nu Poetin het recht van dit land om zelf te beslissen over zijn eigen politieke weg overduidelijk bedreigt?

Het recht op zelfbeschikking voor volkeren is door de Verenigde Naties in 1960 vastgelegd, in resolutie
1514. De Sovjet-Unie was een hartelijk voorstander van het zelfbeschikkingsrecht van de westerse koloniën, maar niet voor dat van Estland, Letland en Litouwen en andere ingelijfde Sovjet-volkeren. Om te bereiken dat ook de Sovjet-Unie daarmee in zou stemmen, is op voorstel van Chroestjow aan de resolutie toegevoegd dat de nationale eenheid en territoriale integriteit van het grondgebied van een land nooit verstoord mag worden. Dus gold het zelfbeschikkingsrecht alleen voor gebieden die politiek wel, maar territoriaal niet met het moederland verbonden zijn. Algerije en andere Afro-Aziatische koloniën konden dus op basis van het zelfbeschikkingsrecht van de VN wél onafhankelijkheid claimen (artikel 2), maar de gekoloniseerde volkeren in de reusachtige Sovjet-Unie niet (artikel 6).

Het zelfbeschikkingsrecht van de VN is een politiek compromis, dat aan tientallen volkeren in de Sovjet-
Unie een fundamenteel recht onthield. Ook volkeren die vóór 1940 onafhankelijk waren geweest, zoals de
Baltische staten konden met de VN-resolutie in de hand niets uitrichten. Dit gold ook voor Oekraïne,
waarvan het westen tot 1940 tot Polen – en Moldavië, dat tot Roemenië had behoord.

Waarom konden Oekraïne, Moldavië, de Baltische en andere landen,veertien in totaal, zich tenslotte toch
afsplitsen? Omdat zij volgens de grondwet van de Sovjet-Unie dat recht hadden. Een recht dat altijd een papieren recht geweest was, maar door de interne verlamming van de Sovjet-Unie plotseling een reële mogelijkheid werd, waarvan zij gezamenlijk eind 1991 een gretig gebruik hebben gemaakt. Dat was de schok waardoor Gorbatsjov concludeerde dat de Sovjet-Unie opgehouden had te bestaan.

Vladimir Poetin heeft zijn presidentschap, zien we nu, gewijd aan de heroprichting van de Sovjet-Unie. Hij pakt dat serieus aan. Hij vordert. Volgens de wet en in naam is Rusland een federatie, maar Poetin heeft die in werkelijkheid afgeschaft, door de gouverneurs van de verschillende “autonome republieken‘ en oblasten niet meer direct te laten verkiezen , maar vanuit Moskou te benoemen. In 2007 veroverde hij Abchazië en Zuid-Ossitië, delen van Georgië. In maart 2014 de Krim en nu knaagt hij aan oost- Oekraïne en Odessa. Ondertussen is het de Russen nu verboden naar waarheid te zeggen dat Stalin de genocidale hongersnood in Oekraïne, jaren dertig, bewust georganiseerd heeft. De nieuwe Sovjet-Unie staat in de steigers. Het bouwschema is erop gericht dat op de lange termijn alle veertien afgesplitste republieken weer terug moeten in het hok.En in plaats van de communistische partijen in het Europa gaan nu, volgens dat schema, nu de populistische anti-Europapartijen als buitenlandse bondgenoten fungeren.

Het is Poetin menens van de nieuwe Sovjet Unie, maar hij is niet consequent. De verscheurende inmenging van Poetin in Oekraïne gaat dwars in tegen de stelling van de voormalige Sovjetleiders en Poetin zelf aangaande het zelfbeschikkingsrecht van volkeren. Die hebben altijd, evenals Poetin nu, benadrukt dat die daar recht op hebben. En dat de territoriale eenheid van een staat nooit in gevaar mag worden gebracht door het zelfbeschikkingsrecht van volkeren, zodat separatisme een volstrekt verwerpelijk verschijnsel is.

Evenals zijn voorgangers wil ook Poetin niets weten van separatisme. Behalve …. als het gaat om separatisten in andere staten die hun grondgebied bij dat van Rusland willen aansluiten. Hij heeft een moorddadige oorlog gevoerd tegen Tsjetsjenië en in Dagestan, onder het motto: Vernietig het seperatisme! Het woord “separatist‘ heeft in Rusland dan ook nauwelijks een andere betekenis dan “terrorist‘.Hoe kan hij dan de separatisten in Oekraïne steunen, ja zelfs opstoken?

Dit kunststukje is mogelijk dankzij misleidende propaganda, met versluierend taalgebruik. Poetin noemt de separatisten in Oekraïne afwisselend ‘lokale zelfverdedigingsgroepen‘,”anti-regeringsdemonstranten” of liefkozend “voorstanders van federalisme“. Dat zijn ook de woorden die de engelstalige Russische
propagandazender ‘Russia Today‘ gebruikt. “Ongewapende anti-regeringsdemonstranten“ is op die
wereldwijd druk bekeken zender gewoon.
Of Poetin het buurland nu wel of niet met zijn leger binnenvalt, hij schendt het recht van het land om zelf te beslissen over zijn eigen politieke weg. Hij doet dat door de Krim bezet en een ander deel van het land in gijzeling te houden. Met gecamoufleerde militairen als leiders van separatistische knokploegen, die hij van raketten en andere wapens voorziet.

Poetins verzoek om uitstel van het referendum in de ”Volksrepubliek Donetsk” is slechts een tactisch zetje omdat zo’n referendum,door de aanval van het Oekraïnse leger, momenteel zelfs de schijn van legitimiteit zou missen. Maar hij stookt vanuit zijn neo-Sovjet Unie zoveel onrust en geweld in Oekraïne
, dat het daardoor voor dat land zelf praktisch onmogelijk wordt om op 25 mei normale verkiezingen te houden. Hij scheurt het recht van Oekraïne om zelf te beschikken over zijn verkiezingen aan flarden. Opdat hij de Russen kan blijven voorspiegelen dat Kiev geen democratie wil en het zelfbeschikkingsrecht niet waard is.

Roel van Duijn
Ex-politicus, getrouwd met een Russische vrouw

Trouw – Poetin koerst aan op expansie van Rusland

Trouw_300414_Poetin koerst aan op expansie van Rusland (pdf)

NRC – Russische propaganda

NRC_140414_ Russische propaganda (pdf)

Trouw – Propaganda Krim

Artikel van Roel van Duijn in Trouw op 21 maart 2014:

Trouw_210314_Propaganda Krim (pdf)

Poetin en Hitler – Parool 7 maart 2014

Poetins overrompeling van de Krim maakt duidelijk waarom hij in het begin van deze eeuw kabaal maakte toen er plannen waren voor een Oekraïens lidmaatschap van de NATO.  Zélf wilde hij  Oekraïne veroveren.

De NATO-leiders zagen destijds onder Russische druk van hun plan af, om de banden met Rusland te kunnen
aanhalen. En nu misbruikt Poetin het militaire gat.

Waarom hebben de verbijsterde  westerse leiders deze invasie niet zien aankomen? Aan inlichtingendiensten
geen gebrek. Zelf heb ik een maand  voor de inval op de Krim, in Trouw, voorspeld dat onmiddellijk na Sotsji
de Russen een militaire ingreep zouden plegen in Oekraïne. Als een amateur dit kon, waarom had de EU zich
dan niet voorbereid?  Het moet ook Poetin opvallen  dat vooral de west-Europese leiders zich meer bekommeren
om de vraag hoe we de relatie met Rusland dragelijk houden, dan hoe Oekraïne veiligheid te bieden. Nederland
zendt nog ijskoud onze sporters naar de Para-Olympische Spelen in Sotsji. Ongestoorde verkoop van kaas en
tulpen in Rusland zijn ons ding.

Weinigen realiseren zich dat het Poetin heilige ernst is met zijn herhaaldelijk uitgesproken doel: herstel
van de oude Sowjetgrenzen. Gehamerd heft hij erop dat het uiteenvallen van de Sovjet-Unie “de grootste geo-
politieke ramp van de twintigste  eeuw“ is geweest.

Is het dan niemand opgevallen dat Poetins  strategie  dezelfde is als die van Hitler dit in de jaren dertig? Overal waar hij buiten de bestaande grenzen van zijn rijk “volksgenoten“ toetert hij dat deze in gevaar verkeren en dat hij hen moet beschermen. Zo is het is  Zuid-Ossetië en Abchazië gegaan, zo gaat het nu in Oekraïne. Zó zou hij het  in de Baltische staten willen.

Toen Hitler in 1938  een onstuitbare behoefte toonde om de Sudeten-Duitsers in Tsjechoslowakije  “heim ins
Reich“ te krijgen, had hij dit kunstje  al  eerder geflikt.  Desondanks gaf  Chamberlain  Hitler zijn zin.
De vrede bleek de inleiding tot wereldoorlog.

De situatie waarin Europa verkeert lijkt sterk op die van 1938. Het land dat de laatste jaren als geen
ander geïnvesteerd heeft in zijn militaire wederopbouw en schaamteloos naar verruiming van zijn grenzen
streeft mag zijn gang gaan. Onder protest, maar in feite mag het. Er is geen westerse leider die om het
aangevallen land militair te hulp schiet. Sancties verhinderen de Russische annexatie van de Krim niet.

De houding van de westerse leiders is even naïef als die van Chamberlain. Een duidelijk voorbeeld is Rutte,
die op ”de-escalatie” blijft hopen terwijl de Russen ijlings een “referendum  in elkaar flanzen“ om hun
verovering  een smoel te geven.  Na een week  van Russische agressie houdt onze minister vol dat “er nog
steeds mogelijkheden zijn om er diplomatiek uit te komen“. Is dat onnozelheid? Nee, hij kiest ervoor een
verbaal rookgordijn om het gebrek aan paraatheid van de EU leggen.  Het onaanvaardbare wordt aanvaard.

Wat nog steeds dreigt is: oorlog. Nu en bij de volgende aanval op  gebieden met Russische bevolking. Poetin
heeft aan de Zwarte Zee achtereenvolgens Abchazië (2008) en de Krim veroverd. In de nabije toekomst ligt
niet alleen een aanval op het Oost-Oekraïense Donetsk, maar ook op de westelijke havenstad  Odessa in het
verschiet.

Duurzame vrede met Poetin is alleen mogelijk als hem harde   grenzen gesteld worden. Estland is tijdens de
Russische cyberwar  tegen dit landje (2007) ternauwernood ontsnapt aan militaire agressie, omdat Estland tot
de NATO behoort.En een aanval op een lidstaat beantwoord wordt met een tegenaanval. Maar als het westen nu
niet werkelijk in actie komt verliest deze afschrikking zijn geloofwaardigheid. En voelen de Baltische staten zich terecht in gevaar.

Er is nu maar één manier  om Poetin te stoppen. Dat is het geven van harde militaire garanties voor alle
landen buiten de huidige Russische grenzen.

Roel van Duijn
ex-politicus, getrouwd met Russische vrouw

Persbericht – Plasterk saboteert onderzoek

Persbericht

Plasterk saboteert onderzoek
Burgemeester onthult woordbreuk minister
Minister gaat lijnrecht tegen conclusie Commissie-Dessens in

Burgemeester van der Laan heeft op 27 november j.l. in de Amsterdamnse gemeenteraad verklaard dat minister Plasterk hem ervan weerhouden heeft het onderzoek inzake de misdragingen van de geheime dienst in  mijn leven te verbreden.
Plasterk heeft, onder druk van de AIVD, een veel te smalle onderzoeksopdracht gegeven aan de CTIVD (Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten). Hij wil uitsluitend de rol van de BVD laten onderzoeken. Ik had  daar bezwaar tegen gemaakt, omdat ook de geheime Amsterdamse politie (met name de Groep IJzerman) mijn werk tot in mijn huis toe heeft bespioneerd.
Plasterk  had  mij, in het gesprek dat ik met hem had in mei, over de streep gehaald door mij de verzekering te geven dat wanneer ik andere autoriteiten bereid zou vinden het onderzoek te willen verbreden,  hij daartegen geen bezwaar zou hebben.

Van der Laan
Ik heb daarop in juni een uitgebreid gesprek gehad met Eberhard van der Laan, die zich meelevend en bereidwillig heeft getoond en contact heeft opgenomen met minister en partijgenoot Ronald Plasterk.
En wat heeft van der Laan nu geantwoord op vragen van de raadsleden van Lammeren van de (Partij voor de Dieren), Goede (Groen Links) en Ivens (SP) ?
“De heer Plasterk wilde liever niet dat ik me tot de CTIVD zou wenden met het verzoek ook de Groep IJzerman bij het onderzoek te betrekken. Hij wil het onderzoek zich laten beperken tot nationale instellingen. Hij had daarover ook met de CTIVD gepraat, die hem ook in die geest had geadviseerd.“
Plasterk breekt dus zijn woord. Ik heb niet alleen nog het gespreksverslag waarin hij mij zijn belofte gedaan heeft. Maar ook is er het verslag van de commissie van de Tweede Kamer , in juni, waarin Plasterk aan het kamerlid Dijkhoff zijn belofte aan mij nog eens herhaald heeft.
Het is duidelijk dat Plasterk het onderzoek zo minimaal mogelijk wil houden.  Hij werkt eraan mee om de  waarheid  omtrent het  decennialange gewroet van de geheime dienst, in al zijn verschillende vertakkingen, weg te moffelen.
Plasterk saboteert nu het onderzoek, dat in deze decembermaand afgerond gaat worden.
Ik heb de minister daarom onderstaande , woedende brief geschreven. Ik vraag hem niet alleen een verklaring voor het breken van zijn woord. Maar ook om de CTIVD alsnog te verzoek de opdracht  uit te breiden naar de geheime Amsterdamse politie, gezien de getoonde belangstelling van de bevoegde burgemeester van Amsterdam. Op deze manier kan ik geen vertrouwen meer hebben in de opzet van het onderzoek.

Commissie-Dessens
Het is duidelijk dat de minister onder te zware druk van de AIVD staat. Dit geval onderstreept een van de conclusies van de Commissie-Dessens dat er gebrek aan  toezicht is op het werk van de geheime dienst. Deze praktijk  benadrukt dat nu absoluut niet wordt voldaan aan de voorwaarde die de Commissie-dessens stelt. Namelijk dat de geheime dienst in een vertrouwenwekkend systeem van sturing, toezicht en transparantie” ingebed moet zijn. “Bovendien moet er intensiever toezicht worden gehouden door de CTIVD”, aldus de commissie. “Als geheimhouding niet langer noodzakelijk is voor de nationale veiligheid, moeten individuele burgers kennis kunnen nemen van gegevens die over hen zijn verwerkt. Ook moeten de media hun rol als publieke waakhond kunnen uitoefenen en moet historisch onderzoek mogelijk gemaakt worden.Plasterk heeft in dit onderzoek nu juist een stap in de tegenovergestelde richting gedaan.” Het CTIVD-onderzoek wordt nu juist nog vager dan toegezegd.

Roel van Duijn
Ex-politicus en auteur “Diepvriesfiguur“, autobiografie gebaseerd op  30 jaar rapporten van de geheime dienst

*

*

*

Amsterdam, 1 december 2013

Geachte minister Plasterk,

Ik ben geschrokken door de onstandvastigheid van uw woord.
In mei van dit jaar heeft u mij een verzekering gegeven die, naar nu blijkt, niets inhoudt.
Wij hebben toen op uw ministerie een uitgebreid gesprek gehad over de vorm van het
nodige onderzoek naar het gewroet van de geheime dienst in mijn leven.
U bood mij aan de CTIVD op te dragen te onderzoeken of er door de BVD of in opdracht van
de BVD bijzondere middelen waren ingezet. Ik protesteerde daartegen. Waarom alleen
belangstelling voor “bijzondere middelen“? En waarom alleen door de BVD en niet ook door
de Amsterdamse geheime politie en met name de Groep IJzerman? U weet dat dit laatste
onderdeel van de geheime dienst jarenlang buitengewoon actief is geweest rond mij en de
organisaties die ik heb opgericht. En dat de betrokkene bekend heeft ook in mijn huis te
hebben geneusd, onder het mom van “vrienden“ te zijn. Van hun handen heb ik tientallen
geheime rapporten uit het archief van de AIVD in handen gekregen.

U bleef in ons gesprek in uw ministerie bij uw te beperkte aanbod en drong aan op
aanvaarding ervan. “Het is niet mijn bevoegdheid om organisaties waarvoor ik geen
verantwoordelijkheid draag te laten onderzoeken”, argumenteerde u. Ik heb toen gevraagd
of het goed zou zijn als ik de bestuurders die wel verantwoordelijkheid dragen voor de
geheime Amsterdamse politie en de Groep IJzerman zou verzoeken ermee in te stemmen
dat hun rol in het onderzoek zou worden betrokken.
“Daar heb ik geen bezwaar tegen”, antwoordde u. Ik kon wat dit betreft met uw goedkeuring
aan het werk gaan.
Ik twijfelde nog en vroeg: “Denkt u zich mijn positie eens in. Wat zou u in mijn plaats doen?
Zou u dit aanbod van u aannemen of niet?“
U heeft toen, volgens het verslag, letterlijk geantwoord: “Meneer van Duijn, als ik u was zou
ik mijn knopen tellen. Ik zou het aanbod, dat ik u gedaan heb, aannemen en rondkijken
met wie ik verder nog zaken kan doen. Door andere bestuurders te vragen het onderzoek uit
te breiden.“

Dat u deze deur opende heeft voor mij de doorslag gegeven om toe te laten dat u een
onderzoek in gang zette dat nog veel te smal was om recht te doen aan het brede gebied
van spionage en inmenging in mijn leven waaraan meerdere takken van het web van de
geheime dienst zich schuldig hebben gemaakt. Ik heb dat toegelaten omdat u mij de
mogelijkheid bood via andere bestuurders het onderzoek te verbreden.
En ik voelde mij gesteund in mijn besluit door emails van kamerleden, die mijn twijfels
begrepen, zoals die van Klaas Dijkhoff, van de VVD. Hij mailde mij een paar dagen nadat u de
opdracht aan de CTIVD had verstrekt dat hij in de kamercommissie aan U gevraagd had of niet
ook de rol van de Amsterdamse politie en de Groep IJzerman bij het onderzoek moest
worden betrokken en dat u daarop geantwoord had “dat er geen enkel bezwaar tegen was
als ik via andere bestuurders het onderzoek zou verbreden“.

Vertrouwend op uw woord heb ik vervolgens contact opgenomen met burgemeester
Eberhard van der Laan. U zult het met me eens zijn dat hij de bestuurlijke
verantwoordelijkheid draagt voor de Amsterdamse politie. Ik heb hem gevraagd de CTIVD te
verzoeken in het onderzoek ook de rol van de Groep IJzerman mee te nemen. Hij toonde
zich zeer meelevend, las in zijn vakantie mijn boek “Diepvriesfiguur“ alsmede andere
literatuur over de Groep IJzerman en heeft vervolgens u gebeld.
En wat heb ik de burgemeester nu, op 27 november 2013 vanaf de perenhouten tribune, in
antwoord op vragen van raadsleden, over zijn telefoongesprek met u horen verklaren?
“De heer Plasterk wilde liever niet dat ik me tot de CTIVD zou wenden met het verzoek ook de
Groep IJzerman bij het onderzoek te betrekken. Hij wil het onderzoek zich laten beperken tot
nationale instellingen. Hij had daarover ook met de CTIVD gepraat, die hem ook in die geest
had geadviseerd. “

Kunt u zich mijn ontgoocheling, ja woede voorstellen?
Hoe moet ik uw gebroken belofte interpreteren in het licht van uw recente stellingname in
het parlement dat de politiek een eerzaam beroep moet worden?
Is dit vergeetachtigheid omdat u het niet zo belangrijk vindt? Of juist een neiging van
politici om de blunders en de privacyschending door geheime diensten weg te moffelen? En
dus onderzoek daarnaar te minimaliseren en in partjes te hakken?
Meneer Plasterk, als ik na uw gesprek met Eberhard van der Laan de knopen op uw jas tel
zijn er te weinig over. Uw jas hangt open.
Vertrouwen in het resultaat van uw mini‐onderzoek kan ik nu niet meer hebben.. Maar de
strijd om een rechtvaardig onderzoek zal ik met des te meer overtuiging blijven voeren.

Ik vraag u daarom met klem zich opnieuw te wenden tot de CTIVD met de boodschap dat u,
gezien de getoonde belangstelling van de politiek verantwoordelijk bestuurder van de
Amsterdamse politie, aan de opdracht wilt toevoegen ook de Groep IJzerman bij het
onderzoek te betrekken.

In afwachting van uw antwoord,
met vriendelijke groet van

Roel van Duijn
cc.: E. van der Laan, K. Dijkhoff en collega’s, vragenstellers Amsterdamse gemeenteraad,
CTIVD

Volkskrant – De waarheid over de geheime dienst is te duur

Volkskrant van 2 december 2013 ‘De waarheid over de geheime dienst is te duur’