Roel van Duijn eist in bezwaarschrift zijn complete geheime dossier

In een bezwaarschrift aan de Minister van Binnenlandse zaken, Guusje ter Horst, heb ik vandaag mijn complete BVD/AIVD-dossier opgeëist..Nadat ik mijn BVD-dossier had opgevraagd, is mij onlangs door de AIVD als besluit meegedeeld dat ik slechts recht heb op een gedeelte van het dossier. Namelijk het gedeelte van 1962 tot 1982. En ook dat niet helemaal.

In het bezwaarschrift stel ik dat ik volledig ten onrechte bijna een halve eeuw geschaduwd en afgeluisterd ben. Als vormde ik een bedreiging voor de  nationale veiligheid. Dat bewijzen de 353 bladzijden van het inzagedossier dat ik van de AIVD wel heb ontvangen. Op geweldloze wijze heb ik langdurig mijn aandeel geleverd voor de verbreding van de democratie in Nederland. In de Gemeenteraad van Amsterdam, Provinciale Staten van N. Holland, de deelraad Amsterdam OudZuid en bij het Europees parlement. En ook in buiten-parlementaire actie. Zelfs heb ik voor dit werk een koninklijke onderscheiding ontvangen.

Ik eis van de minister en aan de AIVD volledige rehabilitatie. Die o.m. tot uitdrukking word gebracht door toezending van het gehele dossier PD106043, dat op mij betrekking heeft.

Tevens roep ik alle infiltranten en informanten die in de loop der jaren voor de BVD en de AIVD heimelijk hebben bijgedragen aan het aanleggen van “mijn” dossier op het voorbeeld te volgen van infiltrant W. van der Weerdt, die vorige week het stilzwijgen verbroken heeft en bekend heeft dat hij vijf jaar lang zowel de Kabouterbeweging als mijn persoon undercover bespioneerd heeft. Het is eindelijk tijd voor volle openheid!

Onderstaand vind u een kopie van het verzonden bezwaarschrift.

 

Roel van Duijn
Ex-politicus en liefdesverdrietconsulent
Tel. 020 4704770
roelvduijn@planet.nl
 

 

 

=================================================== 

 

 

 

 

 

 

 

Bezwaarschrift 

 


Amsterdam, 27 juli 2009

Aan: Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 20010
2500 EA Den Haag

Geachte minister van Binnenlandse zaken mevrouw Ter Horst,
Geachte medewerkers van BZK en AIVD,

Onlangs heb ik een brief ontvangen van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, ondertekend door het plaatsvervangend hoofd, de heer drs. J .C. Goet. De brief isgedateerd 18 juni 2009 en bevat het kenmerk 4105886/01 [zie bijlage 1].

Die brief is een antwoord op mijn verzoeken van 8 april 2009 [beide zijn aan deze brief toegevoegd en wel als bijlage 2 en 3] om kennisneming van alle gegevens die door of namens de BVD en AIVD over mijn persoon in de loop der tijd verzameld zijn.

Bij deze kom ik in bezwaar tegen alle beslissingen in uw brief van 18 juni 2009. Deze brief is dan ook een bezwaarschrift in de zin der Awb.


Mijn verzoeken
 

Op 8 april 2009 heb ik twee verzoeken in het kader van de Wiv bij u ingediend. In het eerste verzoek vraag ik om alle gegevens over mij inzake een rij contexten:
– Ban de Bom beweging
– Anarchisme
– Provo
– Kabouterbeweging
– Groen Amsterdam
– Amsterdam Anders/De Groenen
– GroenLinks
In het op dezelfde dag verzonden tweede verzoek breid ik dit uit naar alle gegevens over mij bij of onder u.
  


Uw beslissing
In de brief van 18 juni deelt de AIVD mij de volgende besluiten mee:
– mijn verzoek tot kennisneming van actuele gegevens wordt afgewezen
– mijn verzoek tot kennisneming van niet-actuele gegevens wordt (deels)toegewezen.

2 – Niet actueel
Ik maak er ook bezwaar tegen dat de AIVD mijn verzoek tot kennisneming van de niet-actuele gegevens slechts deels toewijst.
Gelet op het feit dat er materiaal verstrekt is concludeer ik dat er delen van mijn verleden in uw ogen niet althans niet meer actueel zijn. Krachtens de Wiv had u mij daar actief van op de hoogte moeten stellen. Dat is niet gebeurd. Ik verzoek dat alsnog te doen, en niet in containervorm, maar gedetailleerd naar onderwerp cq context en tijdvakken. Daarnaast vraag ik om een verklaring voor deze nalatigheid.

Mij is volstrekt onduidelijk waarom het inzagedossier eindigt in 1982. Dit kan te maken hebben met de breedte en diepte van de zoekslag, ik kom daar nog over  te spreken.Maar het kan ook zijn dat uw dienst toen met mij gestopt is, of omdat er om een mij onbekende reden plots in 1982, 27 jaar geleden, gestopt moet worden met inzageverstrekking.27 jaar staat in geen verhouding tot de 5 jaar grens, lijkt de 5 jaarknip niet te erkennen.Of moet ik het zo opvatten, dat ik inzake alles jonger dan 27 jaar toch actueel dan wel operationeel ben? Dit kan ik mij niet voorstellen, ook niet in uw gedachtengang. Gaarne hier een expliciet antwoord op.

Ik vind het niet meer dan redelijk dat mij alle BVD- en AIVD-gegevens over mijn persoon ter hand gesteld worden.Gebeurt dit niet, dan beschouw ik dit als een voortzetting van de grove schending van mijn recht op privacy door de overheid.Een voortzetting, omdat ik uit hetgeen mij toegezonden is, door de AIVD, ik alleen maarkan concluderen dat de BVD en de AIVD mij zeer ten onrechte bijna een halve eeuw als een verdacht persoon hebben beschouwd. En dat deze diensten mij en mijn werk heimelijk, zowel door infiltratie als door afluisteren, hebben bespioneerd.Ik eis expliciet rehabilitatie door U namens de AIVD. Een onderdeel daarvan dient te zijn toezending van alle gegevens bij of onder u over mij of direct herleidbaar op mij,waaronder het complete dossier PD 106043.

3 – Wettelijk kader
In de beslissing staat dat de Wob en de Wbp niet van toepassing zijn op dit verzoek. Dat klopt voor zever het een verzoek betreft om gegevens bij of onder u in strikte relatie tot de Wiv.
Maar het is zeer wel denkbaar dat zich bij of onder u ook gegevens bevinden over mij, of herleidbaar op mij, buiten de strikte Wiv-taken. Die gegevens vallen onder de Wob en de Wbp en wil ik ook begrepen zien onder dit verzoek.
[Hierbij realiseer ik me dat mijn verzoektekst vrij smal is, maar daar uw beslissing expliciet op Wob en Wbp ingaat,, valt dit bezwaar binnen de reikwijdte van dit verzoek. Zo niet, dan dient dit punt bij deze opgevat te worden als een aanvulling op cq als een nieuw verzoek.]

4 – Breedte en diepte van de zoekslag
Mij is gelet op de tekst niet helemaal duidelijk hoe het zoeken verlopen is. Helder is dat u gezocht hebt op gegevens bij u over mij. Maar wel blijft het mijn vraag of u ook de volgende trajecten heeft doorlopen:
– Niet alleen gegevens over mij, maar ook gegevens herleidbaar op mij
– Niet alleen gegevens bij u maar ook onder u [ik kom daar nog over te spreken]
– Niet alleen gegevens in of om mijn PD, maar ook dossiers, registraties en andere gegevensbestanden over mij
– Niet alleen zoeken vanuit mijn naam, maar ook vanuit de opgegeven contexten [eerlijk gezegd is mij niet duidelijk of u die brief van mij waarin een
zevental contexten staan gebruikt heeft. Dit is voor mij belangrijk omdat ik weet dat zoeken via contexten vangst op kan leveren die niet opduikt via zoeken op naam. Ik kom hier nog over te spreken]Op al deze vragen wil ik graag antwoord.
5 – Aanvulling van contexten
Ik heb gevraagd om toegang tot alles over mij of herleidbaar op mij en daarbij al 7 contexten aangegeven. Omdat ik om alles gevraagd heb kan ik hier de contexten nader aanvullen:
– Alles gerelateerd aan het volksvertegenwoordigerschap in de
o gemeenteraad van Amsterdam (gemeenteraadslid / wethouder)
o provinciale Staten van Noord-Holland
o stadsdeelraad Amsterdam OudZuid
o en als medewerker in het Europees Parlement (1984- 1986)

6 – Bij of onder u
Met mijn vraag naar alle gegevens over mij bij de AIVD doelde ik ook op gegevens in relatie tot de AIVD verzameld door derden, met name de PID, later RID actief in de volgende gemeenten:
– Amsterdam
– Rotterdam
– Den Haag
– Vlagtwedde
– Haarlemmerliede.
[Hierbij realiseer ik me dat mijn verzoektekst vrij smal is, toch verzoek ik u deze nadere precisering binnen de reikwijdte van deze procedure op te vatten. Zo niet dan dient dit punt bij deze opgevat te worden als een aanvulling op, cq als een nieuw verzoek.]

7 – Incompleet en subsidiaire vragen
Het inzagedossier en de beslissing zijn op vele plaatsen incompleet. Zo wordt er in het inzagedossier regelmatig verwezen naar andere documenten welke zich noch in het dossier bevinden, noch in de beslissing geweigerd worden. Ik hecht zeer aan mijn rechtspositie; zeker omdat het hier gaat om forse inbreuken op mijn privacy. Dit betekent dat ik wil dat inzagedossier en beslissing onderling congruent zijn en dat ze sluitend alles omvatten. Bovendien heb ik in deze de jurisprudentie aan mijn kant; deze draagt u immers op per document nauwkeurig te zijn in uw beslissing. Voorgaande kan betekenen dat er documenten aan het inzagedossier moeten worden toegevoegd en dat dus de zoekslag over moet. Het kan echter ook betekenen dat de in de inzagemap missende stukken geweigerd worden, maar dat moet dan benoemd in de beslissing op bezwaar.

Ik krijg de indruk dat er vrij veel zomaar geweigerd is, zonder dat aan de jurisprudentie inzake benoemen in de beslissing voldaan is, maar daarenboven valt mij op dat er amper aandacht is voor subsidiaire verstrekkingsvormen. Daar waar actualiteit, maar zeker daar waar werkwijze en bronnen een reden zijn iets niet te verstrekken dient serieus overwogen te worden ambtelijke beperkingen aan te brengen en meer subsidiair om samenvattingen te maken. Of dit alles zo uitputtend overwogen is als de Awb de dienst voorschrijft, blijkt mij niet uit de beslissing.

Resumerend
Ik wil een grondige heroverweging van de voorliggende beslissing. Met daarbij aandacht voor
– Alles over mij of herleidbaar op mij
– Alles bij of onder de AIVD
– Expliciete aandacht voor alle genoemde contexten en PID/RID
– Verbetering van de zoekslag, opvullen van gaten en aandacht voor subsidiair
Dit alles in de redactie zoals eerder omschreven in dit bezwaar. Daarnaast wil ik expliciete, niet dubbelzinnige antwoorden op de vragen gesteld in dit bezwaar. Ik hecht er zeer aan mijn gronden op een bezwaarzitting toe te lichten.

Met vriendelijke groet van
Roel van Duijn

Liefdesverdrietconsulent, ex-politicus
Bakhuizen van den Brinkhof 9
1065 AZ Amsterdam
Tel. 020 4704770
roelvduijn@planet.nl
Bijlagen
1 – Beslissing
2 – Verzoek 1
3 – Verzoek 2

 

1 reactie opRoel van Duijn eist in bezwaarschrift zijn complete geheime dossier

 • Beste,

  U bent uw lidmaatschap en vertegenwoordigerschap van de Politieke Partij Radicalen (Radikalen?) glad vergeten – waarvoor u nog wethouder bent geweest.

  Zoals oorlog de gezondheid van de staat uitmaakt, is wantrouwen het gnot van de staat.
  Maakt niet uit of men met terugwerkende kracht over bijna vijftig jaar moet gaan piekeren wie er allemaal de Stasi-agenten in uw omgeving zijn geweest.
  Succes in de strijd en sterkte!
  (Groet van deze ex-Vrijeredacteur).

Geef een reactie