Minister Donner belet onderzoek BVD-spionage naar Roel van Duijn

PERSBERICHT

Minister Donner belet onderzoek BVD-spionage naar Roel van Duijn

In een brief 19 september aan mij belet minister Donner me een klacht in te dienen bij de Commissie van Toezicht voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD).
Ik had op 5 augustus j.l. een omvangrijke klacht over privacybreuk en reputatieschade, door jarenlange spionage door de BVD, aan de minister en CTIVD gestuurd. Met het verzoek om de klacht in behandeling te stellen bij genoemde commissie. Deze commissie is ingesteld om, op basis van klachten, de rechtmatigheid van het handelen van de geheime dienst te toetsen.
Mijn klacht is een geschrift van bijna honderd pagina’s, waarvan de helft bestaat uit documenten die door de BVD over me zijn opgesteld. Het is een bloemlezing uit de 1450 vellen die ik tot nu toe uit het AIVD-archief heb losgewrikt. Deze berichten wemelen van de onjuistheden en flagrante schendingen van de waarheid. In een aantal berichten word ik voorgesteld als een voorstander van geweld. Met dit valse beeld van mijn persoon is mij in mijn politieke loopbaan bewust schade toegebracht. Niet alleen bleken sommige van mijn vrienden in werkelijkheid infiltranten te zijn, ook zijn door de dienst waarvoor Donner verantwoordelijk is, opzettelijk onware gegevens over mij in omloop gebracht en zijn acties uitgevoerd om mijn werk als volksvertegenwoordiger te verhinderen.

Minister Donner beweert dat de bestreden gedragingen van de BVD zich te lang geleden hebben voorgedaan om er zinvol een oordeel over uit te laten spreken door de CTIVD. Hij excuseert de geheime dienst door de “politieke en maatschappelijke context van die tijd”. Hij schrijft: “Dat laatste had onvermijdelijk zijn weerslag op de invulling van de taak van de toenmalige BVD en verschafte indertijd aan dat optreden ook legitimatie”.
Donner spreekt dus liever zelf een begripvol oordeel uit dan de daarvoor ingestelde commissie haar werk de laten doen.
Hij stelt zich op het standpunt dat ik te laat met mijn klacht ben.
Maar hoe had ik kunnen klagen over documenten die ik tot voor kort niet kende?
Zelfs sinds ik in 2009 de eerste serie van de BVD-berichten over mij in handen heb gekregen, heb ik steeds tijdrovende procedures moeten voeren en de hulp van de rechter (die de AIVD in het ongelijk stelde en opdroeg mijn verzoek in te willigen) moeten inroepen om alle in mijn klaagschrift verwerkte documenten in handen te krijgen. En nóg loopt er een beroep van mij op de Raad van State om nog immer ontbrekende documenten in handen te krijgen.

Het is nu de tweede keer dat minister Donner mijn beroep op de CTIVD blokkeert. De eerste keer was begin 2011. Toen bediende hij zich van het schijnargument dat ik beter naar de rechter kon stappen. Daartoe werd ik dus gedwongen. Maar toen een aantal Tweede Kamerleden het gedrag van de BVD en de AIVD jegens mij aan de kaak stelden, heeft Donner dit vervolgens afgedaan met de opmerking dat hij daar niet op kon ingaan omdat “de zaak onder de rechter was”.
Het is duidelijk dat Donner zijn volle gewicht in de strijd gooit om met hypocriete argumenten de rechtse hobby van de BVD en AIVD af te dekken en te voorkomen dat er lessen getrokken worden uit de onzinnige spionage, naar mijn persoon sinds 1961.
Met zijn verklaringen heeft Donner de kamer herhaaldelijk voorgelogen. Gedragingen van de overheid die nu fout zijn, waren dat destijds ook al. Geen sprake van dat de feiten in de context van die tijd correct waren. Bovendien is het niet juist dat de praktijken waaraan de AIVD zich schuldig heeft gemaakt, nu niet meer plaats vinden. Ook nu nog kan iedere kritisch politicus hetzelfde overkomen.

In november a.s. zal mijn autobiografie van PD106034 verschijnen, met daarin een groot aantal van de schandelijke BVD-documenten. Dit zal een scherp licht op de historische waarheid doen schijnen. En inzichtelijk maken waarom Donner het historisch onderzoek wil tegenhouden.
In de tussentijd doe ik een beroep op het de leden van het parlement om de minister krachtig terug te fluiten.

Roel van Duijn
Ex-politicus en publicist

Comments are closed.